Frontløbere i byggeriets processer

De bedste processer i byggebranchen - Boligfonden Kubens Procesprisen 2018

 

Indstillingsfristen for Boligfonden Kubens Procesprisen 2018 er nu passeret, og vi er overvældede af alle de gode processer og historier vi har modtaget fra branchen!

De gode historier spænder over nye samarbejdsformer, initiativer til at forbedre processer i branchen, kulturforandringsprojekter, inddragelse af brugere og projekter, hvor processen bare har kørt som smurt. Centralt i dem alle er at fokus på de gode processer udmønter sig i byggeri til tiden og budget, bedre samarbejde imellem parter og sidst men ikke mindst: Bedre byggerier når det hele er overstået, og brugerne skal flytte ind.

Du kan læse en kort projektbeskrivelse af de 15 indstillinger herunder. Vinderen af Procesprisen 2018 offentliggøres d. 9 november på Building Awards 2018.

 

Building Awards 2018

Building Awards 2018 har til formål at profilere byggeriets værdiskabelse i samfundet og hædre de aktører eller projekter, som udmærker sig og skaber en forskel. Fra innovative løsninger, energibesparende projekter til et klimavenligt udsyn med fokus på miljø og cirkulær økonomi. Alt sammen byggetekniske udfordringer, der er med til at gøre vores verden til et bedre sted - også om 100 år.

 

Læs mere om arrangementet her

 

De gode processer - Indstillinger til Boligfonden Kubens Procesprisen 2018

 

Titel


 

Kort projektbeskrivelse


 

Bedre Bundlinje

500 virksomheder været igennem et ét dags kursus, hvor de på en meget praktisk måde bliver klædt på til at løse planlægningen, samarbejdet, logistikken og udførelsen på en mere optimal måde end de tidligere har gjort det. Igennem en styrkelse af samarbejdet, logistikstyringen og planlægningen opnår de deltagende virksomheder bedre udførelsesprocesser og dermed et bedre byggeri i en højere kvalitet og en bedre bundlinje.

Bedre Bundlinje 3.0

Bedre Bundlinje 3.0 giver inspiration og konkrete redskaber til, hvordan medarbejdere og ledelse i fællesskab kan udvikle effektive arbejdsgange, herunder medarbejdernes motivation til at indgå i samarbejde med ledelsen

Boliger i Vejlby

Projektteamet bag byggeriet Boliger i Vejlby har indgået et tæt samarbejde med Byggeriets Konfliktråd og Procesfacilitering (BKP). BKP indgår som en neutral samarbejdsfacilitator for projektteamet og skaber rammerne for, at parterne ser det fælles mål, etablerer en større grad af fælles viden og reflekterer over kommunikation i forløbet.

ByK med TRUST

Byggeri København udbød i sommeren 2016 en rammeaftale for et strategisk partnerskab. Seks virksomheder etablerede enheden TRUST: Tillid, ressourcer, udvikling, samarbejde og trimmet Byggeri (Lean), og vandt den store partnerskabsaftale for skoler og daginstitutioner. Lige fra første færd har partnerskabet med afsæt i værdierne og redskaberne for Lean Construction opbygget og løbende udviklet partnerskabet i praksis, udviklet en samlet procesplan, der hele tiden genbesøges og finjusteres, hvilket har en positiv effekt på resultaterne.

Change Management hos Københavns Lufthavne A/S

Change management anvendes til sikring af, at projektets intentioner bliver omsat i byggeprocessen og det færdige byggeri. Metoden sikrer, at bygherrefunktionen omsætter intentioner og brugerønsker, samt de tilhørende forventninger der er opbygget, til et resultat der indfrier den værdiskabelse der var udgangspunktet for byggeriet og en forudsætning for businesscasen.

Hafnia Hallen

Grundig inddragelse af brugerne og et tæt samarbejde fra første færd mellem bygherre, arkitekter og ingeniører og senere i processen med hovedentreprenør. Brugerne af hallen, lokalområdet samt Københavns Kommune har haft glæde af processen, da den har resulteret i et færdigt byggeri, der forener en meget bred brugergruppes interesser i et helt nyt idrætshalskoncept, og dertil bidrager til et socialt løft af bydelen.

Kulturforandringer med Lean Construction hos B. Nygaard Sørensen A/S

Projektet er et kulturforandringprojekt i en virksomhed, hvor "vi plejer" har hersket. Projektet er et bottom-up drevet uddannelses- og udviklingsprojekt, som gør op med, "at jeg alene ved" til fordel for at basere planlægningen på matematik, monitorering og inddragelse og med brug af last planner system og cyklogramplanlægning. Kulturændringen har endvidere fokuseret på Lean-værdier og inddragelse af viden nedefra i organisationen og på byggepladserne.

Nordbro

Værdiskabende samarbejde  på tværs af bygherre, driftsherre, bygherrerådgiver, arkitekt og totalrådgiver har resulteret i velfungerende studieboliger. I projektet er tværfaglig viden og erfaringer fra drift blevet  anvendt i udviklings- og udførelsesfasen.

Nye processer for udbud og samarbejde på DTU bygning 310

Ny Proces-/fasemodel og anvendelsen af digitale værktøjer på DTU B310 har skabt  vellykket integreret samarbejde mellem bygherre, entreprenør og rådgiver. Modellen har sikret, at arbejdet konsekvent afstemmes med hensyn til tid, kvalitet og økonomi, således projektet altid er "on track" på disse parametre, igennem både design- og udførelsesprocessen af en yderst kompliceret forsknings- og laboratoriebygning

Partnering som samarbejdsmodel -  hvor effektivitet og innovation går hånd i hånd

Vandpartner er en 6 årig ramme- og partneringaftale udbudt af tre bygherrer. Vandpartner bygger på traditionelle partneringprincipper, men til forskel fra andre projekter har Vandpartner en varighed, hvor det er muligt at udvikle effektive og målrettede processer, som kommer alle parter til gode i et meget komplekst forsyningsprojekt.

Plejecentret Hørgården

I både i udbud og efterfølgende i udførelsen er der lagt stor vægt på gennemsigtighed og gensidig respekt parterne imellem. Projektet løses i en samarbejdsmodel, hvor alle projektets parter der indgår i samarbejdsgruppen, løser opgaven i et partnering lignende og åbent samarbejde.

Rejseholdet

Rejseholdet er en socialt forankret beboerkoordineringsindsats i renoveringssager. Rejseholdet tager tidligere erfaringer videre fra sag til sag og tænker beboerperspektivet ind allerede i planlægningsfasen af nye byggesager. Processen er otil gavn for både byggeprocessen som helhed, men også for beboerne der nu , oplever bedre opfølgning på deres henvendelser, bedre kommunikation om byggesagen, ligesom der bliver taget bedre hånd om socialt udsatte beboere og beboere med særlige behov.

Stadionkvarteret

Parterne er meget tidligt i processen er rykket sammen og har demonstreret hvad god professionel processtyring, adfærd og samarbejds-mind-set betyder for den samlede værdiskabelse i byggeriet. Samtidig er det lykkes at skabe grundlag for et godt flow i selve byggeproduktionen, som har minimeret spild - og reduceret den samlede byggetid med 5-6 måneder. Projektet har på den måde bevist, at det rigtigt setup med involverende beslutningsproces og planlægning giver øget produktivitet, værdi og kvalitet.

Stofindtagelsesrummet Halmtorvet 17 A

For at sikre en optimal udnyttelse af den disponible tid og en optimeret videndeling arbejdedes i parallelle processer "agile loops", fra den overordnede projektplanlægning til brugerinvolvering og det endelige projekt.
Den traditionelle faseopdeling blev udfordret ved blandt andet at igangsætte risikovurdering og løbende økonomi-beregning allerede i de indledende faser, for således at kunne konkretisere og se konsekvenser af de valgte ønsker og muligheder i en åben skitsering, til udvikling af et illustreret byggeprogram. Dette blev taget med videre i dispositions- og projektforslagsfaserne som grundlag for en god beslutningstagen og videre bearbejdning.

Struktureret implementering af Lean Construction hos Conpenhagen Property Investment A/S

Bygherres indførelse af Lean Construction værktøjer fra projektering til udførelse, med betydelig økonomisk gevinst, som følge af kortere byggetid og ikke mindst som følge af mindre materialespild, mindre spild af tid, færre problemer undervejs, færre fejl og mangler og mindre omarbejde.